Deze website is eigendom van toneelspelersgezelschap STAN v.z.w. (hierna afgekort STAN):

Hessenplein 2
2000 Antwerpen
+32 3 227 13 81
info@stan.be
O.N. 0441.290.711

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan STAN, haar leden of rechthoudende derden.

Privacyverklaring
STAN respecteert de privacy-wetgeving op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. Als toneelspelersgezelschap STAN vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door STAN verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

-  het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten en om deze bij u te promoten.
-  om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van STAN, indien wij zelf instaan voor de organisatie daarvan, vb. toonmomenten in eigen ruimte, voorstellingen in eigen beheer etc.
-  het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verzamelen:

- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email.
- Persoonlijke kenmerken: taal

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. D.w.z. dat u geen nieuwsbrieven van ons ontvangt tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
- het hosten en bewaren van data (cloud);
- het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
- het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens nooit aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Eveneens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
STAN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren we uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Bij de nieuwsbrief is er onderaan een link waarmee u eenvoudig kan uitschrijven.
U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
STAN kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Antwerpen, 23/5/2018

Nederlands